1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Students from any part of the world experience Healthy Learning Atmosphere

Students from any part of the world experience Healthy Learning Atmosphere

Students from different social, political, ethnic, cultural and religious backgrounds shall experience and enjoy the healthy and positive atmosphere of the Lo'au University, LU, on the same basis of equal opportunity and fair treatment in all levels. 

Read more...

At Lo'au we deliver life time empowering knowledge to all social and cultural backgrounds

At Lo'au we deliver life time empowering knowledge to all social and cultural backgrounds

Lo'au University, LU, delivers online courses in its different Schools by examining and analyzing all forms of past and present knowledge and wisdom analytically, critically, freely and wisely.

Read more...

Excel in all parts of life at Lo'au University and across nations and world universities

Excel in all parts of life at Lo'au University and across nations and world universities

Apart from its Teaching and Research Divisions, Lo'au University, LU, is planning to provide a number of extra-curriculum programs in artistic, educational, social, cultural, moral, health, human right and political activities in cyperspace, as well as, educational opportunities across all nations, nationalities and world universities. Some of these extra-curriculum and curriculum programs are now ... Read more...

Learn at Lo'au universal education and also learn from students' experiences

Learn at Lo'au universal education and also learn from students' experiences

 You learn from Lo'au University, LU, about all facets of academic life, as well as, life as a whole.  The lecturers are dedicated to deliver their courses with clarity in simple terms for the sole aim of ensuruing that students understand thoroughly the course, and also such students are free to ask questions for detailed clarificaton regarding any matter ... Read more...

Lo'au Dialectic Method of Learning, Core Values, Culture & Philosophy

Lo'au Dialectic Method of Learning, Core Values, Culture & Philosophy

Lo'au University, LU, may not be different from other world established and known universities in employing the principles of logic, philosophy and science in all its fields of Teaching and Research Divisions.  However, the uniquiness of LU is its philosophy of 'Education for thinking; Training of students for rationality' and the new discipline of 'rational studies' or 'vavanga (in Tongan)' in the School of Rational Studies.

Read more...
Previous
Next
 • Students from any part of the world experience Healthy Learning Atmosphere

  Students from any part of the world expe

 • At Lo'au we deliver life time empowering knowledge to all social and cultural backgrounds

  At Lo'au we deliver life time empowering

 • Excel in all parts of life at Lo'au University and across nations and world universities

  Excel in all parts of life at Lo'au Univ

 • Learn at Lo'au universal education and also learn from students' experiences

  Learn at Lo'au universal education and a

 • Lo'au Dialectic Method of Learning, Core Values, Culture & Philosophy

  Lo'au Dialectic Method of Learning, Core

Start Here select your interest here

 20597544 1601833489850015 9024635480851684762 nNew Students

Find information about new students of Lo'au University.

Professor Inoke Huakau

Academics

Academics may start here to find their way into Lo'au University.

24774734 1720012768032086 5309758247896075114 nCampus Life

We have the best venue for all in hyperspace.

n a.jpg1Alumni

Our ex-students are free to form their own Lo'au Alumni

Latest News read on what's happeing at University

University Facts why Lo'au University is the first in Moana

- Lo'au University was appointed by the Board of Founders of CUAM Foundation University at Benevento in Italy in January 2014 as one of the 72 partner universities to run its educational and scientific research programs. 

- Lo'au University is arranging a water plant project ($5m) with Cardinal Mountain Water and Alberta University in Canada, which is filtered by volcanic minerals, to be run from the Kingdom of Tonga 

- Lo'au University runs annual summer classes (post-graduate diploma) on Tongan language, culture and tradition in the Kingdom for doctoral and post-graduate students from Stanford University beginning in 2017

- Lo'au University offers scholarships and financial assistance of approx $10 miilions per year to students from around  the world to study for their bridiging courses, diploma, BA, MA and PhD Degrees.


Ko e 'Ilo Kava mo e Western Union mo ha Hingoa Matapule mei Ha'a Maliepo

'I he Uike ua 'o Tisema ni ne lava lelei ai ha ouau 'ilo kava 'i he Kautaha Uesiteni 'Iunioni 'o tataki 'e Lea 'i Mo'unga (Taisi Takau) mei Ha'a Maliepo (to e kau pe foki ki Ha'a Takalaua), pea poupou mo to'o fatongia ki ai 'a Lehapoto (Viliami 'Atelea Afeaki) mei he kau Falefa 'o Kauhala'uta (to e kau pe ki Fale Ha'akili/Molofaha) pea mo Langimama'o (Palofesa Siosiua Lafitani) mei Ha'a Maliepo (to e kau pe ki Ha'a Havealahi).

Ko e kava ni ko ha fokotu'utu'u 'e he pule lahi 'o e Uesiteni 'Inioni, Robina Eiko Teu ki Mo''unga Nakao, ke fai ko ha kava e pule lahi 'o e Uesiteni 'Iunioni fakamamani lahi, 'a ia ko Danish McCarthy, mo Chris 'a ia ko e pule lahi ia e kautaha ni 'i NZ. Ne na 'a'ahi fakangaue mai.

Ne fakahoko e fiema'u ni 'e Robina kia Langimama'o, pea ne fakaa'u ai pe kia Lea 'i Mo'unga, pea pehe kia Lehaapoto mo e fanauako Lo'au 'o hange ko Tupoumolotuma (Holosini Uata), Halahala Lahi 'i Sialata (Semisi Hopoi) mo Ma'u 'o e Fonua (Sosefo 'Otutaha).

Ne tataki leva 'a Lea 'i Mo'unga 'o fokotu'utu'u e kava ni, pea ne ne teuteu leva mo ha ongo hingoa Matapule mei Ha'a Maliepo ke fakanofo ki he ongo muli ni. 'A ia ko Maliepo 'oku taki ai 'a Lauaki (ko e matapule fika 'uluaki ia 'a 'Ene 'Afio 'i he 'Apa'apa Hema e Taumafakava mo e Fonua) pea ko ia foki 'oku ne tataki e fatongia e fonua 'oka to ha po'uli he Fale 'o e Tu'i.

Ne fakahoko leva 'a e kava he efiafi Tu'apulelulu hono 8, pea ne taumu'a he Olovaha 'a Danish ka e vaha'itaha 'a Chris. Ne toua'a pe 'a 'Ana mei he kau ngaue e Escape Cafe 'a Robina. Inu'anga Kava mei he Tou'a Ope 'a Luseane Halaevalu Tuita Lafitani pea Angaikava Ui Kava 'a Halahala Lahi 'o Sialata mei Ha'a Falefisi pea Angaikava 'e taha 'a Lata Matakaiongo.

Ne fakanofo ai 'e Lea 'i Mo'unga 'a Danish 'aki e hingoa ko Ma'u Sotiaka pea Ma'u Pasifika leva 'a Chris. Ne fakanofo ai pe foki mo Tevita Faka'anaua mei 'Apia Savieti ki he hingoa ko e Ma'u Koloa.

Ne fai e Malanga 'o e kava ni 'e Langimama'o, pea fai e lea fakamalo 'e Lehaapoto. Ne nofo 'a e 'elito e fakamalanga 'a Langimama'o he fakakaukau, "Ko e Fonua 'eni e Laione mo e 'Ikale", he ko e uike pe foki 'eni ne fakamanatu ai e 'Aho 'Alo'i e 'Uluaki Fa Tama Tu'i ko Siaosi Taufa'ahau Tupou I, he 'aho Monite ko hono 4. Ne pehe 'e Langimama'o, Ko e laione pe mo e 'ikale 'oku lava 'o mo'ui 'i Tonga ni ka e 'ikai ko e kangakaluu mo e kiui, pea kuo hanga he ngaue ivi fakalaione mo faka'ikale 'a e Uesiteni 'Iunioni 'o fusi mai e kau laione mo e 'ikale mei muli ki Tonga ni. 'Io kapau ko e fonua 'eni e laione mo e 'ikale hange ko e maa'imoa e 'Uluaki Fa, pea 'oku totonu ketau ngaue fakalaione mo faka'ikale."

shieldUniversity of Lo'au the Falemaama Of Moana. Please contact us for more information regarding admissions, faculty, up coming events, etc.